Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/pup/www/includes/sql_layer.php on line 357
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
Serwis Urzędów Pracy Witaj w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku Starostwo Powiatowe
 
Strona BIP
EURES
ABC bezrobotnego
· Bezrobotny
· Rejestracja
· Prawa bezrobotnego
· Okres zasiłkowy
· Wysokość zasiłku
· Utrata zasiłku
Elektroniczna skrzynka podawcza
Usługi PUP
· Szkolenia
· Badanie potrzeb szkoleniowych na 2014
· Ankieta dla osób bezrobotnych
· Ankieta dla pracodawców
· Rejestr instytucji szkoleniowych
· Pośrednictwo pracy
·  EURES
· Zwolnienia monitorowane
· Informacja zawodowa
· Poradnictwo zawodowe
Klub Pracy
· Klub pracy
Instrumenty Rynku Pracy
· Prace interwencyjne
· Roboty publiczne
· Staże
· Staże EFS - kryteria
·Dotacje
·Refundacje
·Przygotowanie zawodowe dla doroslych
 
STAŻE
 

Organizowanie i przebieg STAŻU dla uprawnionej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP:

STAŻ

 

Po co?

Odbycie stażu przynosi wiele korzyści - poczynając już od procesu rekrutacyjnego. Daje możliwość udoskonalenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy ). Ubiegając się o możliwość odbywania stażu, nabiera się doświadczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych. Odbywanie stażu jest okazją do wykorzystania nabytej w szkole i na studiach wiedzy w praktyce i nabycia nowych umiejętności praktycznych. Wiedza, umiejętności, kreatywność, jakość i rzetelność wykonywanych przez stażystę zadań na stanowisku pracy mogą mieć znaczenie dla przyszłego pracodawcy przy podejmowaniu przez niego decyzji o ewentualnym zatrudnieniu. Pozytywna opinia z przebiegu stażu może ułatwić wykazanie doświadczenia zawodowego podczas kolejnych rozmów kwalifikacyjnych. Najważniejszym powodem ubiegania się o staż powinna być chęć zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, jednak nie bez znaczenia jest również fakt otrzymywania przez cały okres stażu stypendium. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy

 

Dla kogo?

dla BEZROBOTNYCH:

•         do 25 roku życia,

•         którzy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyli 27 roku życia.

staż od 3 do 12 miesięcy

•         długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

•         kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

•         powyżej 50 roku życia,

•         bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

•         samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

•         którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

•         niepełnosprawnych.

staż od 3 do 6 miesięcy

Jak?

ETAPY ORGANIZOWANIA I PRZEBIEGU STAŻU:

 

1)      Złożenie przez pracodawcę do Powiatowego Urzędu Pracy WNIOSKU O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK m.in. zawiera:

-        podstawowe informacje dot. pracodawcy

-        wymagania dot. wykształcenia, predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych bezrobotnego, który mógłby odbywać staż

-        ew. wskazanie konkretnego bezrobotnego

-        PROGRAM STAŻU

2)      Rozpatrzenie wniosku

-        PUP rozpatruje wniosek do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (wraz z załącznikami)

 

Jeśli wniosek rozpatrzono pozytywnie:

 

3)      Zawarcie UMOWY NA ZORGANIZOWANIE STAŻU wg programu określonego w umowie

4)      Wydanie:

-        skierowania do odbycia stażu dla bezrobotnego

-        stosownych dokumentów dotyczących organizowanego stażu

 

5)      Realizacja programu stażu:

bezrobotny:

-        wykonuje sumiennie zadania lub czynności opisane przez pracodawcę w programie stażu,

-        każdego dnia odbywania stażu podpisuje listę obecności w miejscu realizacji stażu,

-        pobiera w PUP stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (za okres odbywania stażu zasiłek nie przysługuje),

-        może wnioskować do pracodawcy o udzielenie dni wolnych (za dni wolne stypendium przysługuje)

pracodawca:

-        kieruje i finansuje koszt badań lekarskich bezrobotnego,

-        organizuje bezrobotnemu szkolenia z zakresu przepisów BHP i P.POŻ., zapoznaje go z regulaminem miejsca pracy oraz z programem stażu,

-        na wniosek bezrobotnego udziela dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu (za ostatni miesiąc stażu pracodawca zobowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu),

-        dostarcza do PUP (osobiście, za pośrednictwem poczty) oryginał listy obecności ,

-        zapewnia bezrobotnemu warunki do wykonywania czynności i zadań zgodnie z ustalonym programem stażu,

-        niezwłocznie informuje PUP o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności w odbywaniu stażu oraz innych, istotnych dla realizacji programu stażu zdarzeniach

PUP:

-        sprawuje NADZÓR nad prawidłową realizacją stażu

 

6)      Zakończenie stażu:

pracodawca:

-        niezwłocznie po zakończonym stażu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie odbywania stażu

bezrobotny:

-        dostarcza do PUP opinię od pracodawcy wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu w terminie do 7 dni od dnia zakończenia stażu

PUP

-        po przedłożeniu przez bezrobotnego ww. dokumentów wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu

 

Co jeszcze?

  • pracodawca przyjmując bezrobotnego na staż nie ponosi kosztów wynagrodzenia za świadczoną przez stażystę pracę,
  • pracodawca zobowiązany jest do umożliwienia bezrobotnemu zgłaszania się w PUP w celu załatwienia spraw związanych z odbywaniem stażu,
  • w przypadku niezrealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu po wysłuchaniu pracodawcy PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać umowę odbycia stażu,
  • w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego podczas więcej niż jednego dnia pracy lub naruszenia przez niego podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu po zasięgnięciu opinii pracodawcy może pozbawić go możliwości kontynuowania stażu.

 

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz.U. Nr 69, poz. 415 z 2008r. z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. Nr 185, poz 1912 z późn.zm.)Kryteria kierowania osob bezrobotnych staz
 
 
 webmaster54.147.33.225